UCHWAŁA NR XX/22/19 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

UCHWAŁA NR XX/22/19

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 4 lutego 2019 r.

 

w sprawie: wydatkowania środków osiedlowych i inwestycji w roku 2019

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

 Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§ 1

Złożyć wniosek do Prezydenta Miasta Zawiercie – Pana Łukasza Konarskiego o:

  1. Przeznaczenie tzw. „środków osiedlowych” w kwocie 15 000 zł  w roku 2019 na:

– wykonanie „siłowni pod chmurką” w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 11 na działce nr 160/5, obręb Marciszów,

– naprawy tablicy informacyjnej umiejscowionej przy ulicy Mrzygłodzkiej 108.

  1. Podjęcie działań inwestycyjnych w zakresie:

– wykonania nawierzchni ulicy Żwirowej,

– wykonania ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11 od strony rzeki,

– dokończenia inwestycji z roku 2017 w zakresie ułożenia chodnika przy ulicy Nowowiejskiej,

– wykonania odwodnienia i rowu melioracyjnego na ulicy Myśliwskiej,

– wykonania chodnika wzdłuż ulicy Myśliwskiej  od posesji nr 44 do granic miasta i połączenia go z chodnikiem miasta Poręba

– wykonania oświetlenia oraz monitoringu placu zabaw na Kosowskiej Niwie,

– wytyczenia przejścia dla pieszych na ulicy Marciszowskiej przy skrzyżowaniu  z ulicą Mrzygłodzką,

  1. Pozyskania przez Gminę Zawiercie, działki nr 1619/6 obręb Marciszów z przeznaczeniem na drogę, która umożliwiałaby płynny ruch samochodowy do Szkoły Podstawowej nr 11.

 

wniosek inwestycje 2019