UCHWAŁA NR XII/14/17

UCHWAŁA NR XII/14/17

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 23 stycznia 2017 r.

 

w sprawie: ustalenia terminu zebrania mieszkańców Osiedla Marciszów.

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§1

 Przeznaczyć fundusz osiedlowy w roku 2017 w kwocie 15 000 zł na:

– zakup i montaż w wyznaczonych miejscach  4 oszklonych, wolnostojących, zamykanych tablic informacyjnych o wymiarach 150×100 cm,

– zakup 12 kompletów składanych stołów festynowych (komplet składa się  z jednego stołu i dwóch ławek o długości 180 cm),

– zakup 32 płyt OSB o grubości 25 mm, 80 kantówek o wymiarze 10×10 cm i długości 260 cm oraz wkrętów do drewna w celu wykonania   16 elementów, które po złożeniu tworzyłyby podest festynowy o wymiarze 10×10 m

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia