PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA

P R O T O K Ó Ł

 Z ZEBRANIA OGÓLNEGO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA MARCISZÓW

w dniu 2 grudnia 2016 r.

Porządek obrad:

 1. Powitanie.
 2. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla Marciszów z działalności Zarządu za rok 2016.
 3. Zadawanie pytań przez mieszkańców.
 4. Dyskusja
 5. Zgłaszanie inicjatyw uchwałodawczych
 6. Zamknięcie zebrania

 

W dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 18:00 w Miejskiej Szkole Podstawowej nr 11 w Zawierciu odbyło się ogólne zebranie Mieszkańców Osiedla Marciszów. Zebranie prowadził Przewodniczący Zarządu Osiedla Marciszów Pan Robert Kleszcz. Obecnych było 36 mieszkańców oraz zaproszeni goście (lista obecności  w załączeniu):

 1. Witold Grim – Prezydent Miasta
 2. Paweł Kaziród – Przewodniczący Rady Miasta
 3. Leopold Stawarz – Radny Rady Miejskiej
 4. Artur Kowal – Komendant Straży Miejskiej w Zawierciu
 5. Przedstawiciele Zakładu Komunikacji Miejskiej w Zawierciu
 6. Dzielnicowy Osiedla Marciszów wraz z przedstawicielem Policji

Stwierdzono brak quorum mieszkańców, w związku z powyższym Przewodniczący zamknął zebranie i wyznaczył nowy termin zabrania po upływie  15 minut.

O godz. 18.15 Przewodniczący Zarządu Osiedla Marciszów ponownie otworzył zebranie, powitał wszystkich obecnych i zaproszonych gości oraz przedstawił porządek obrad.

Następnie Przewodniczący Osiedla Marciszów przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla stanowiące załącznik do niniejszego protokołu. Pytań i wniosków do sprawozdania nie było.

            W następnym punkcie porządku obrad mieszkańcy pytania zadawali mieszkańcy:

– głos zabrał Pan S. Piętak, który skierował pierwsze pytanie do dzielnicowego i prosił o przedstawienie oceny bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy. Pan dzielnicowy zapewniał, ze dzielnica jest wyjątkowo spokojna. Nie odnotowano w ostatnim okresie poważniejszych zdarzeń na terenie Marciszowa. Pan Piętak zwrócił również uwagę na brak możliwości kontaktu z dzielnicowym. W odpowiedzi dzielnicowy przekazał informacje o tym, że istnieje z nim możliwość kontaktu  za pośrednictwem telefonu służbowego. Dalej Pan Piętak zarzucał przedstawicielom Policji, że kontrola ruchu drogowego na ul. Mrzygłodzkiej odbywa się poza godzinami szczytu i nie przynosi żadnych wymiernych rezultatów. Przedstawiciel policji zapewnił, że kontrola jest prowadzona i będzie prowadzona jednak w miarę możliwości.  Zwrócił uwagę również, że wydział ruchu drogowego zobligowany jest do obsługi całego powiatu. Pan Piętak następnie skierował pytanie bezpośrednio do Prezydenta W. Grima i zapytał o plany remontu ulicy Podmiejskiej oraz o podanie zbliżonego terminu kapitalnego remontu ul. Mrzygłodzkiej i wymiany starej azbestowej nitki sieci wodnej. Zapytał również o plany powstania kopalni cynku i ołowiu na terenie Jury. Prezydent W. Grim ustosunkował się do postawionych pytań i powiedział, że przypuszczalny  kapitalny remont ul. Mrzygłodzkiej rozpocznie się w 2017r. i wtedy nastąpi wymiana rur ciągu wodnego i wszystkich innych niedociągnięć. Zapewnił, że Rada Miasta podjęła decyzję „Nie dla kopalni” jednak ostateczną decyzję podejmują organy państwowe;

– mieszkaniec z ul. Wilczej zapytał Prezydenta o zablokowanie drogi inwestycyjnej od ul Wilczej, która prowadzi do lasu.  Odpowiedzi udzielił Radny – Pan Leopold Stawarz, który poinformował zebranych, że w tej sprawie złożona została interpelacja, jednak nie ma do tej pory odpowiedzi.

– Przewodniczący osiedla Robert Kleszcz poruszył problem bezpieczeństwa dzieci chodzących do szkoły ulicą Mrzygłodzką i wskazał min. na nieprawidłowe oznakowanie tej ulicy. W odpowiedzi usłyszano, że decyzję o ustawianiu znaków, wskaźników prędkości podejmuje Zarząd Dróg Wojewódzkich,  prezydent prowadzi  w tej sprawie rozmowy. Poinformował również, że do sejmu RP skierowana została ustawa dająca Straży Miejskiej ponownie możliwość kontroli prędkości kierowców i ustawiania radarów. Przewodniczący Robert Kleszcz poruszył również temat przystanku obok Szkoły Podstawowej nr. 11 oraz możliwości zakupu jednego biletu na wszystkie linie autobusowe na terenie miasta. Przedstawiciel ZKM zapewnił, że od roku 2017 wprowadzone zostaną takie bilety do sprzedaży w kwocie 4,80zł. Natomiast problem przystanku obok szkoły jest trudny do rozwiązania z uwagi na brak miejsca postoju dla pojazdów.

– Pan K. Gębka poruszył sprawę chodnika przy ulicy Myśliwskiej oraz braku podłączeń do kanalizacji sanitarnej niektórych mieszkańców dzielnicy. Do problemu ustosunkował się Pan Prezydent Witold Grim  który zapewnił, ze planowany jest kapitalny remont tej ulicy a następnie utwardzone zostanie pobocza i położony chodnik. W sprawie podłączeń do kanalizacji prowadzone będą kontrole Straży Miejskiej;

– Pan M. Filipczyk zwrócił uwagę na  chaos w odbieraniu w ostatnim okresie nieczystości z posesji mieszkańców, spowodowany zmieniającymi się dniami wywozu śmieci z terenu osiedla. Prezydent Witold Grim zapewnił, że już w 2017r. wszystko wróci do normy, a bałagan spowodowany był błędną umowa przetargową;

– Pan S. Piętak zwrócił uwagę na brak reakcji Straży Miejskiej na bałagan znajdujący się na posesjach niektórych mieszkańców. Komendant Straży Miejskiej zapewnił, że interwencja strażników może nastąpić tylko w przypadku, gdy dotyczy to właścicieli posesji;

–  . Pan  K. Gębka poruszył również problem fetoru wydobywającego się  z miejskiej oczyszczalni ścieków. Prezydent zapewnił, ze w ciągu roku oczyszczalnia zostanie kompletnie zmodernizowana,

– Pan S. Piętak wskazał na możliwość zagospodarowania wolnych terenów wokół szkoły oraz rzeki Warty. W odpowiedzi Przewodniczący Osiedla odpowiedział, że tereny te należą do Wspólnoty Gruntowej i do momentu kiedy nie rozwiązany zostanie problem Wspólnot Gruntowych w Polsce, tereny te nie mogą być zagospodarowane.

– Pani Grzyb zapytała o przyszłość Szkoły Podstawowej nr. 11, w związku z nową reformą MEN. Prezydent Grim zapewnił, że szkole nie grozi zamknięcie i  będzie funkcjonowała nadal,

– Przewodniczący R. Kleszcz skierował pytanie do prezydenta o tzw. „Środki Dzielnicowe” w 2017r. Prezydent zapewnił, ze środki te utrzymane zostaną na podobnym poziomie  jak w 2016r,

            Na zakończenie Prezydent Miasta Zawiercie – Pan Witold Grim poinformował, że wyłoniony został wykonawca prac projektowych obwodnicy Zawiercia, której budowa rozpoczęta zostanie w 2024 roku.

Inicjatyw uchwałodawczych nie było

Przewodniczący osiedla podziękował wszystkim za udział w zebraniu i zamknął zebranie.

 

Protokół sporządził

     Czesław Karolczyk

 

Załączniki:

– sprawozdanie z działalności zarządu Osiedla Marciszów za rok 2016.

– lista obecności na ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Marciszów w dniu 2 grudnia 2016