UCHWAŁA NR 11/13/16 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

UCHWAŁA NR  11/13/16

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 19 września 2016 r.

 

w sprawie: przekazywania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a – 

§1

Przekazać interpelacje Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi w następujących sprawach:

  1. Ujęcie w planie finansowym na rok 2017 i  wykonanie trybie pilnym nawierzchni na ul. Żwirowej
  2. Ujęcie w planie finansowym na 2017 r. oświetlenia terenu wokół Szkoły Podstawowej nr 11
  3. Ujęcie w planie finansowym na rok 2017 wykonania chodnika przy ulicy Myśliwskiej i połącznie go z chodnikiem miasta Poręba.
  4.  Zamontowanie nad przejściem dla pieszych przy  ul. Mrzygłodzkiej przy skrzyżowaniu z ulicami Zarzecze i Ogrodowa  podświetlonego znaku przejścia dla pieszych.
  5. Przywrócenie do stanu pierwotnego (przejezdności) zniszczonej i zablokowanej w wyniku budowy zakładu „Virtu”  drogi leśnej prowadzącej do działek leśnych.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  Przewodniczący

Osiedla Marciszów

Robert Kleszcz