UCHWAŁA NR VI/8/15 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

UCHWAŁA NR VI/8/15

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 15 września 2015 r.

 

w sprawie: przekazywania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§ 1

Przekazać interpelacje Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi w następujących sprawach:

  1. Wykonania projektu rewitalizacji terenów położonych na działkach nr 1589/1, 1589/6, 1652.
  2. Zamontowania znaku D40 na wjazdach na osiedle Kosowska Niwa.

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Przewodniczący

Przewodniczący Osiedla Marciszów

Robert Kleszcz