UCHWAŁA NR V/6/15 ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

UCHWAŁA NR V/6/15

ZARZĄDU OSIEDLA MARCISZÓW

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie: przekazywania interpelacji Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu Leopoldowi Stawarzowi

Na podstawie art. 35, art. 40 ust 2, pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.) w zw. § 32 ust. 1 Statutu Miasta Zawiercie stanowiącego załącznik do uchwały LIV/658/10 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zawiercie (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 172, poz. 2811), § 8 Statutu Osiedla Marciszów stanowiącego załącznik do uchwały nr XLI/377/13 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 30 października 2013 r.

Zarząd Osiedla Marciszów

– u c h w a l a –

§1

Przekazać interpelacje Radnemu Rady Miejskiej w Zawierciu – Panu Leopoldowi Stawarzowi   w następujących sprawach:

 1. Wykonania remontu mostu na starym korycie rzeki Warty prowadzącym do Szkoły Podstawowej nr 11 (most w obecnym stanie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do szkoła, jak również stanowi przeszkodę w sytuacji podjęcia ewentualnych akcji ratowniczych).
 2. Udzielenia odpowiedzi na pismo Pana Jana Piętaka z dnia 11.06.2015 r., złożonego w Urzędzie Miejskim w dniu 12.06.2015 r. w sprawie udrożnienia i oczyszczenia rowu oraz gospodarki melioracyjnej wód gruntowych z ul. Podmiejskiej i Mrzygłodzkiej przebiegających przez tereny prywatne ze szczególnym uwzględnieniem działki położonej przy ul. Mrzygłodzkiej 105,  powołania odpowiedniej komisji do zbadania tej sprawy, a także fizycznego oczyszczenia rowów i kanałów melioracyjnych będących w zasobach Gminy.
 3. Podjęcia działań dotyczących własności i dojazdu dla mieszkańców ul. Jastrzębiej.
 1. Uregulowania statusu wspólnoty gromadzkiej w dzielnicy Marciszów oraz określenie kto może podejmować decyzje w sprawie terenów należących do w/w wspólnoty?
 2. Przeprowadzania kontroli prędkości na ul. Mrzygłodzkiej i montażu wskaźników prędkości.
 3. Naprawy nawierzchni na obwodnicy uszkodzonej po dokonaniu przewiertu pod drogą przy Parku Przemysłowo – Technologicznym.
 4. Wykonania robót gwarancyjnych wzdłuż ulicy Mrzygłodzkiej przy krawężniku (poprawienie kostki odprowadzającej wodę deszczową do studzienki) przy posesji nr 214 i likwidacja powstającego po opadach zastoiska wodnego.
 5. Wykonania przystanku autobusowego przy remizie strażackiej na ul. Mrzygłodzkiej.
 6. Ujęcia w planie zagospodarowania przestrzennego miejsca na sklep spożywczy wielko –  powierzchniowy (np. SPOŁEM).
 7. Ujęcia w planie budżetowym miasta na 2016 r.:
 1. Wykonania ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 11.
 2. Wykonania odwodnienia i rowu melioracyjnego na ul. Myśliwskiej oraz chodnika od posesji nr 44 do granic miasta.
 3. Wykonania nawierzchni na ul. Marciszowskiej nr działek „a”.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                                                                                  Przewodniczący

                                                                                                                Osiedla Marciszów

                                                                                                                    Robert Kleszcz